Úvod | Kancelář | Vnitřní oznamovací systém k oznamování protiprávního jednání

VNITŘNÍ OZNAMOVACÍ SYSTÉM  

Povinná osoba: Středočeské reality, spol. s r.o., IČO: 27450767
se sídlem Voskovcova 880/1, Hlubočepy, 152 00 Praha 5
vedená u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 113871
(dále jen „Společnost“)

Vnitřní oznamovací systém Společnosti (dále jen „oznamovací systém) je určen k oznamování protiprávního jednání, k němuž došlo nebo má dojít u osoby, pro niž oznamovatel, byť zprostředkovaně, vykonával nebo vykonává práci nebo jinou obdobnou činnost nebo u osoby, se kterou oznamovatel byl nebo je v kontaktu v souvislosti s výkonem práce nebo jiné obdobné činnosti a které:

• má znaky trestného činu,
• má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 000 Kč,
• porušuje Zákon nebo porušuje jiný právní předpis nebo předpis Evropské unie v oblasti vymezené v § 2 odst. 1, písm. d) Zákona.

Hlavním cílem ochrany oznamovatelů je umožnit odhalovat protiprávní jednání odehrávající se na pracovišti nebo při výkonu pracovní (či jiné obdobné) činnosti. Oznámení může podat fyzická osoba, která vykonává či vykonávala práci nebo jinou obdobnou činnost dle Zákona, v jejíž souvislosti oznámení podává. Fyzická osoba, která je zaměstnancem Společnosti nebo která je pro Společnost činná jinak než v základním pracovněprávním vztahu, může podat oznámení i anonymně. 
Oznámení lze podat prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému Společnosti, prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona) nebo Finančnímu analytickému úřadu.

Příslušná osoba pověřená k přijímání a prošetření oznámení:
Jméno, příjmení: ONDŘEJ PAČES, Barunčina 1856/46, Modřany, 143 00 Praha 4
telefon: 604 183 750.

Oznámení je možné podat:
a) písemně e-mailem na paces@screality.cz  určenou k přijímání oznámení dle Zákona. 
b) písemně na adresu:
Voskovcova 880/1, Hlubočepy, 152 00 Praha 5 Na obálku prosím uveďte: „Oznámení “
c) telefonicky na tel. čísle 604 183 750 v běžné pracovní době od pondělí do pátku od 9.00 do 16.00 hod. O telefonickém oznámení pořídí Příslušná osoba jeho zvukovou nahrávku nebo záznam. Zvukovou nahrávku ústního oznámení lze pořídit pouze se souhlasem oznamovatele. Příslušná osoba umožní oznamovateli, aby se k záznamu nebo přepisu zvukové nahrávky, byl-li pořízen, vyjádřil; vyjádření oznamovatele se k záznamu nebo přepisu přiloží.
d) osobně na žádost oznamovatele po předchozí domluvě. 

 

Příslušná osoba je povinna v elektronické podobě vést evidenci údajů o přijatých oznámeních, a to v rozsahu:
a)   datum přijetí oznámení,
b)   jméno, příjmení, datum narození a kontaktní adresa Oznamovatele, nebo jiné údaje, z nichž je možné dovodit totožnost oznamovatele, jsou-li jí tyto údaje známy,
c)   shrnutí obsahu oznámení a identifikace osoby, proti které oznámení směřovalo, je-li jí její totožnost známa,
d)   datum ukončení posouzení důvodnosti oznámení Příslušnou osobou a jejich výsledek. 

Oznamovatel může podat své oznámení také prostřednictvím externího oznamovacího systému zřízeného Ministerstvem spravedlnosti (vyjma oznámení porušení povinnosti dle AML zákona) nebo Finančnímu analytickému úřadu. Po obdržení oznámení bude oznamovatel vyrozuměn o přijetí oznámení ve lhůtě 7 dní od jeho podání. O výsledcích prošetření a posouzení oznámení bude vyrozuměn do 30 dnů ode dne přijetí oznámení. V případech skutkově nebo právně složitých lze tuto lhůtu prodloužit až o 30 dnů, nejvýše však dvakrát. O prodloužení lhůty a důvodech pro její prodloužení příslušná osoba oznamovatele písemně vyrozumí před jejím uplynutím.

Všechny informace, které budou oznámeny prostřednictvím oznamovacího systému, včetně osobních údajů získaných přímo od identifikovaného nebo identifikovatelného oznamovatele, budou považovány za důvěrné a bude s nimi nakládáno v souladu se Zákonem. S osobními údaji bude nakládáno rovněž v souladu s Informacemi o zpracování osobních údajů Společnosti, které jsou k dispozici zde: www.screality.cz 

Příslušná osoba je povinna posoudit důvodnost oznámení a písemně vyrozumět oznamovatele o výsledcích posouzení do 30 dnů ode dne přijetí oznámení.

Příslušná osoba je povinna uchovávat oznámení podané prostřednictvím vnitřního oznamovacího systému a dokumenty související s oznámením po dobu 5 let ode dne přijetí oznámení.
S podanými Oznámeními se může seznamovat pouze Příslušná osoba. Příslušná osoba neposkytne informace, které by mohly zmařit nebo ohrozit účel podávání Oznámení.

Informace o totožnosti Oznamovatele je možné poskytnout jen s jejich písemným souhlasem, ledaže je Příslušná osoba povinna tyto informace poskytnout příslušným orgánům veřejné moci podle obecně závazných právních předpisů

V Praze dne 1.8.2023

Středočeské reality, spol. s r.o.