Úvod | Zákon o realitním zprostředkování

ZA´KON

ze dne ................ 2019

o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ a o zmeˇneˇ souviseji´ci´ch za´konu° (za´kon o realitni´m zprostrˇedkova´ni´)

Parlament se usnesl na tomto za´koneˇ Cˇeske´ republiky: CˇA´ST PRVNI´

REALITNI´ ZPROSTRˇEDKOVA´NI´

§1

Prˇedmeˇt u´pravy

Tento za´kon upravuje neˇktere´ podmi´nky poskytova´ni´ realitni´ho zprostrˇedkova´ni´ a neˇktera´ pra´va a povinnosti s ti´m souviseji´ci´.

 

§2

Vymezeni´ neˇktery´ch pojmu°

Pro u´cˇely tohoto za´kona se rozumi´

 1. a)  realitni´m zprostrˇedkova´ni´m cˇinnost, jeji´mzˇ u´cˇelem je zprostrˇedkovat uzavrˇeni´ realitni´

  smlouvy,

 2. b)  realitni´m zprostrˇedkovatelem ten, kdo jako podnikatel poskytuje realitni´ zprostrˇedkova´ni´,

 3. c)  smlouvou o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ smlouva o zprostrˇedkova´ni´, kterou se realitni´

  zprostrˇedkovatel zavazuje, zˇe za´jemci zprostrˇedkuje uzavrˇeni´ realitni´ smlouvy,

 4. d)  realitni´ smlouvou smlouva o nabyti´

  1. vlastnicke´ho pra´va k nemovite´ veˇci, nebo

  2. pra´va, jezˇ obsahuje nebo s ni´mzˇ je spojeno opra´vneˇni´ uzˇi´vat nebo pozˇi´vat nemovitou

   veˇc, byt nebo nebytovy´ prostor, ledazˇe se jedna´ o ubytova´ni´.

   §3

  (1) Realitni´ zprostrˇedkova´ni´ zahrnuje vzˇdy vyhleda´ni´ toho, kdo ma´ za´jem o uzavrˇeni´

realitni´ smlouvy se za´jemcem.

(2) Realitni´ zprostrˇedkova´ni´ zahrnuje zpravidla

 1. a)  poskytnuti´ inzertni´ sluzˇby,

 2. b)  posouzeni´ stavu nemovite´ veˇci a zpracova´ni´ na´vrhu nabi´dkove´ ceny,

 3. c)  zpracova´ni´ marketingu nemovite´ veˇci,

 4. d)  zajisˇteˇni´ prohli´dky nemovite´ veˇci,

 5. e)  obstara´ni´ stavebneˇ technicke´ dokumentace souviseji´ci´ s nemovitou veˇci´,

 6. f)  zprostrˇedkova´ni´ poskytnuti´ pra´vni´ch sluzˇeb,

 7. g)  zprostrˇedkova´ni´ u´schovy za u´cˇelem zajisˇteˇni´ plneˇni´ z realitni´ smlouvy.

  §4
  (1) Realitni´ zprostrˇedkovatel v ra´mci zprostrˇedkova´vane´ za´lezˇitosti neni´ opra´vneˇn nabi´zet

 

 1. a)  u´schovu za u´cˇelem zajisˇteˇni´ plneˇni´ z realitni´ smlouvy,

 2. b)  zprostrˇedkova´ni´ poskytnuti´ takove´ u´schovy neˇky´m jiny´m nezˇ bankou, zahranicˇni´ bankou

  vykona´vaji´ci´ v Cˇeske´ republice cˇinnost prostrˇednictvi´m pobocˇky, nota´rˇem, advoka´tem nebo v souvislosti s exekucˇni´m, soudni´m nebo jiny´m rˇi´zeni´m soudni´m exekutorem.

  (2) Na zˇa´dost za´jemce podanou v pi´semne´ formeˇ na samostatne´ listineˇ mu°zˇe realitni´

zprostrˇedkovatel poskytnout u´schovu peneˇzˇni´ch prostrˇedku° za u´cˇelem zajisˇteˇni´ plneˇni´ z realitni´ smlouvy, pokud

 1. a)  smlouva o u´schoveˇ je v pi´semne´ formeˇ,

 2. b)  u´cˇet u banky, zahranicˇni´ banky vykona´vaji´ci´ v Cˇeske´ republice cˇinnost prostrˇednictvi´m

  pobocˇky nebo sporˇitelni´ho a u´veˇrni´ho druzˇstva (da´le jen „banka“), na ktere´m jsou ulozˇeny peneˇzˇni´ prostrˇedky, je

  1. zrˇi´zen pro kazˇde´ho uschovatele jako samostatny´ u´cˇet u´schovy,

  2. veden na jme´no realitni´ho zprostrˇedkovatele zapsane´ho ve verˇejne´m rejstrˇi´ku,

 3. c)  informuje banku v souladu se za´konem o banka´ch o tom, zˇe majitelem uschovany´ch peneˇzˇni´ch prostrˇedku° je trˇeti´ osoba,

 4. d)  o kazˇde´ u´schoveˇ ucˇini´ za´znam v ji´m vedene´ evidenci u´schov, ktera´ zahrnuje

  1. identifikacˇni´ u´daje o uschovateli a prˇi´jemci, a to pokud je uschovatel nebo prˇi´jemce fyzickou osobou vsˇechna jme´na a prˇi´jmeni´, rodne´ cˇi´slo, a nebylo-li prˇideˇleno, datum narozeni´, da´le mi´sto narozeni´, pohlavi´, trvaly´ nebo jiny´ pobyt a sta´tni´ obcˇanstvi´; jde- li o podnikaji´ci´ fyzickou osobu, te´zˇ jeji´ obchodni´ firmu, odlisˇuji´ci´ dodatek nebo dalsˇi´ oznacˇeni´, mi´sto podnika´ni´ a identifikacˇni´ cˇi´slo osoby; je-li uschovatel nebo prˇi´jemce zastoupen, te´zˇ tyto u´daje o jeho jednaji´ci´m za´stupci; pokud je pra´vnickou osobou obchodni´ firma nebo na´zev vcˇetneˇ odlisˇuji´ci´ho dodatku nebo dalsˇi´ho oznacˇeni´, si´dlo, identifikacˇni´ cˇi´slo osoby nebo obdobne´ cˇi´slo prˇideˇlovane´ v zahranicˇi´; u fyzicke´ osoby, ktera´ je cˇlenem jeji´ho statuta´rni´ho orga´nu, u´daje ke zjisˇteˇni´ a oveˇrˇeni´ jeji´ totozˇnosti; prˇi´padneˇ u´daje o za´stupci pra´vnicke´ osoby, ktery´ v dane´m prˇi´padeˇ jednal, a pokud je spra´vcem sveˇrˇenecke´ho fondu jeho oznacˇeni´ a identifikacˇni´ u´daje jeho spra´vce,

   obhospodarˇovatele, nebo osoby v obdobne´m postaveni´,

  2. u´daje o vy´sˇi peneˇzˇni´ch prostrˇedku° a o meˇnove´ jednotce,

  3. datum prˇijeti´ peneˇzˇni´ch prostrˇedku° do u´schovy,

  4. u´daj o dobeˇ trva´ni´ u´schovy, prˇi´padneˇ podmi´nky stanovene´ realitni´mu

   zprostrˇedkovateli pro vyda´ni´ peneˇzˇni´ch prostrˇedku° z u´schovy uschovateli nebo

   prˇi´jemci, a zpu°sob dolozˇeni´ splneˇni´ teˇchto podmi´nek realitni´mu zprostrˇedkovateli,

  5. oznacˇeni´ u´cˇtu nebo u´cˇtu°, na ktery´ nebo na ktere´ maji´ by´t peneˇzˇni´ prostrˇedky vyda´ny z u´schovy prˇi´jemci a identifikacˇni´ u´daje osoby, ktera´ je jeho majitelem, neni´-li to

   prˇi´jemce,

  6. datum vyda´ni´ peneˇzˇni´ch prostrˇedku° uschovateli nebo prˇi´jemci.

   

  (3) Prˇijeti´ peneˇzˇni´ch prostrˇedku° do u´schovy a jejich vyda´ni´ z u´schovy lze jen bezhotovostni´m prˇevodem; jiny´m zpu°sobem nelze peneˇzˇni´ prostrˇedky prˇedat.

(4) Soucˇasneˇ s poskytnuti´m prvni´ u´schovy peneˇzˇni´ch prostrˇedku° za u´cˇelem zajisˇteˇni´ plneˇni´ z realitni´ smlouvy informuje realitni´ zprostrˇedkovatel o te´to skutecˇnosti obecni´ zˇivnostensky´ u´rˇad.

(5) Realitni´ zprostrˇedkovatel neni´ opra´vneˇn pouzˇi´t peneˇzˇni´ prostrˇedky na u´cˇtu u´schovy jinak nezˇ v souladu s u´cˇelem realitni´ smlouvy.

 

§5

1)
(1) Realitni´ zprostrˇedkovatel musi´ by´t bezu´honny´ . Za bezu´honnou se pro potrˇeby tohoto

za´kona nepovazˇuje osoba, ktera´ byla pravomocneˇ odsouzena pro trestny´ cˇin spa´chany´ u´myslneˇ, nebo pro trestny´ cˇin spa´chany´ z nedbalosti v souvislosti sposkytova´ni´m realitni´ho zprostrˇedkova´ni´, pokud se na ni nehledi´, jako by nebyla odsouzena.

(2) Je-li realitni´ zprostrˇedkovatel pra´vnickou osobou, museji´ by´t bezu´honni´ jeho skutecˇny´ majitel podle za´kona o neˇktery´ch opatrˇeni´ch proti legalizaci vy´nosu° z trestne´ cˇinnosti a financova´ni´ terorismu a fyzicka´ osoba, ktera´ je cˇlenem jeho statuta´rni´ho orga´nu, za´stupcem pra´vnicke´ osoby v tomto orga´nu anebo v postaveni´ obdobne´m postaveni´ cˇlena statuta´rni´ho orga´nu.

(3) Fyzicka´ osoba podle odstavce 2 je prˇed ustaveni´m do funkce povinna zakladatelu°m pra´vnicke´ osoby nebo orga´nu, ktery´ je opra´vneˇn ji do funkce ustavit, ozna´mit, zda splnˇuje pozˇadavek bezu´honnosti. Prˇestane-li pozˇadavek bezu´honnosti splnˇovat po sve´m ustaveni´ do funkce, ozna´mi´ to fyzicka´ osoba bez zbytecˇne´ho odkladu realitni´mu zprostrˇedkovateli, poprˇi´padeˇ i tomu, kdo ji zmocnil k vy´konu funkce.

(4) Realitni´ zprostrˇedkovatel odvola´ bez zbytecˇne´ho odkladu fyzickou osobu, ktera´ nesplnˇuje pozˇadavek bezu´honnosti, z funkce cˇlena statuta´rni´ho orga´nu nebo z postaveni´ obdobne´ho postaveni´ cˇlena statuta´rni´ho orga´nu, jakmile se o tom dozvi´, nezanikla-li jeho funkce nebo postaveni´ jiny´m zpu°sobem.

(5) Pra´vnicka´ osoba, ktera´ je cˇlenem statuta´rni´ho orga´nu realitni´ho zprostrˇedkovatele, odvola´ bez zbytecˇne´ho odkladu zmocneˇni´ fyzicke´ osobeˇ, ktera´ ji prˇi vy´konu funkce zastupuje, jakmile se dozvi´, zˇe prˇestala splnˇovat pozˇadavek bezu´honnosti a poveˇrˇi´ zastupova´ni´m jinou fyzickou osobu. Nesplni´-li pra´vnicka´ osoba tuto povinnost, realitni´ zprostrˇedkovatel ji odvola´ z funkce bez zbytecˇne´ho odkladu pote´, co se o te´to skutecˇnosti dozvi´.

 

§6

(1) Bezu´honnost se prokazuje u obcˇanu° Cˇeske´ republiky vy´pisem z evidence Rejstrˇi´ku trestu° a u osob, ktere´ jsou obcˇany jine´ho cˇlenske´ho sta´tu Evropske´ unie, doklady podle § 46 odst. 1 pi´sm. a) zˇivnostenske´ho za´kona. U osob, ktere´ nejsou obcˇany Cˇeske´ republiky nebo jine´ho cˇlenske´ho sta´tu Evropske´ unie, se bezu´honnost prokazuje doklady podle § 46 odst. 1 pi´sm. b) zˇivnostenske´ho za´kona a vy´pisem z evidence Rejstrˇi´ku trestu°, nejedna´-li se o osoby, ktere´ maji´ na u´zemi´ Cˇeske´ republiky povolen trvaly´ pobyt; ty prokazuji´ bezu´honnost stejneˇ jako obcˇane´ Cˇeske´ republiky.

(2) Pro u´cˇely posouzeni´ bezu´honnosti je zˇivnostensky´ u´rˇad opra´vneˇn vyzˇa´dat si od soudu opis pravomocne´ho rozhodnuti´. Pokud rozhodnuti´ neobsahuje skutecˇnosti rozhodne´ pro posouzeni´ bezu´honnosti, je zˇivnostensky´ u´rˇad opra´vneˇn nahli´zˇet do teˇch cˇa´sti´ trestni´ho spisu, ktere´ tyto skutecˇnosti obsahuji´. V prˇi´padeˇ, zˇe rozhodnuti´ bylo vyda´no soudem cizi´ho sta´tu, je zˇivnostensky´ u´rˇad opra´vneˇn si vyzˇa´dat od osoby uvedene´ v odstavci 1 veˇteˇ druhe´ prˇedlozˇeni´ opisu pravomocne´ho rozhodnuti´ soudu.

1) Smeˇrnice Evropske´ho parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. kveˇtna 2015 o prˇedcha´zeni´ vyuzˇi´va´ni´ financˇni´ho syste´mu k prani´ peneˇz nebo financova´ni´ terorismu, o zmeˇneˇ narˇi´zeni´ Evropske´ho parlamentu a Rady (EU) cˇ. 648/2012 a o zrusˇeni´ smeˇrnice Evropske´ho parlamentu a Rady 2005/60/ES a smeˇrnice Komise 2006/70/ES.

 
(3) Za u´cˇelem zjisˇteˇni´ dodrzˇova´ni´ povinnosti´ podle § 5 odst. 2 Ministerstvo spravedlnosti umozˇni´ zˇivnostenske´mu u´rˇadu da´lkovy´ prˇi´stup k u´daju°m o skutecˇne´m majiteli podle za´kona upravuji´ci´ho verˇejne´ rejstrˇi´ky pra´vnicky´ch a fyzicky´ch osob. Nelze-li zjistit skutecˇne´ho majitele z teˇchto u´daju°, prˇedlozˇi´ realitni´ zprostrˇedkovatel na vy´zvu zˇivnostenske´ho u´rˇadu vy´pis z evidence obdobne´ evidenci u´daju° o skutecˇny´ch majiteli´ch a v prˇi´padeˇ, zˇe v takove´ evidenci neni´ zapsa´n, cˇestne´ prohla´sˇeni´, ve ktere´m uvede identifikacˇni´ u´daje vsˇech svy´ch skutecˇny´ch majitelu°. Realitni´ zprostrˇedkovatel je povinen na vy´zvu zˇivnostenske´ho u´rˇadu u osob podle § 5 odst. 2 dolozˇit doklady podle § 46 odst. 1 pi´sm. a) nebo b) zˇivnostenske´ho za´kona, s vy´jimkou vy´pisu z evidence Rejstrˇi´ku trestu°, a opis pravomocne´ho rozhodnuti´ soudu cizi´ho sta´tu podle odstavce 2.

 

Pojisˇteˇni´ realitni´ho zprostrˇedkovatele

§7

(1) Realitni´ zprostrˇedkovatel musi´ by´t po celou dobu vy´konu sve´ cˇinnosti pojisˇteˇn pro prˇi´pad povinnosti nahradit za´jemci u´jmu zpu°sobenou vy´konem realitni´ho zprostrˇedkova´ni´, s limitem pojistne´ho plneˇni´ nejme´neˇ ve vy´sˇi 1 750 000 Kcˇ na jednu pojistnou uda´lost a nejme´neˇ ve vy´sˇi 3 500 000 Kcˇ pro prˇi´pad soubeˇhu vi´ce pojistny´ch uda´losti´ v 1 roce.

(2) Pojisˇteˇni´ podle odstavce 1 musi´ by´t sjedna´no u pojistitele, ktery´ je podle za´kona upravuji´ci´ho pojisˇtˇovnictvi´ opra´vneˇn provozovat toto pojisˇteˇni´ na u´zemi´ Cˇeske´ republiky, a musi´ by´t sjedna´no tak, aby spoluu´cˇast, byla-li sjedna´na, neprˇekrocˇila 5 000 Kcˇ nebo 1 % z vy´sˇe pojistne´ho plneˇni´.

(3) Pojistitel mu°zˇe povinne´ pojisˇteˇni´ podle odstavce 1 vypoveˇdeˇt pouze z du°vodu° uvedeny´ch v ustanoveni´ch obcˇanske´ho za´koni´ku upravuji´ci´ch pojistnou smlouvu.

(4)Realitni´ zprostrˇedkovatel prˇedlozˇi´ Ministerstvu pro mi´stni´ rozvoj (da´le jen „ministerstvo“) do 10 pracovni´ch dnu° ode dne uzavrˇeni´ smlouvy o pojisˇteˇni´ stejnopis nebo u´rˇedneˇ oveˇrˇenou kopii te´to smlouvy. Obdobneˇ postupuje realitni´ zprostrˇedkovatel prˇi kazˇde´ zmeˇneˇ smlouvy o pojisˇteˇni´, ktera´ ma´ vliv na zmeˇnu limitu pojistne´ho plneˇni´ nebo vy´sˇe sjednane´ spoluu´cˇasti, a v prˇi´padeˇ vy´poveˇdi nebo odstoupeni´ od smlouvy o pojisˇteˇni´ ministerstvo o te´to skutecˇnosti informuje.

(5)Limity pojistne´ho plneˇni´ podle odstavce 1 se snizˇuji´ na 50 % realitni´m zprostrˇedkovatelu°m, kterˇi´ jsou na za´kladeˇ smlouvy uzavrˇene´ v pi´semne´ formeˇ s jinou pra´vnickou osobou, jezˇ je realitni´m zprostrˇedkovatelem, opra´vneˇni poskytovat realitni´ zprostrˇedkova´ni´ pouze jme´nem takove´ pra´vnicke´ osoby nebo svy´m jme´nem s nezameˇnitelny´m uzˇiti´m obchodni´ho jme´na cˇi obchodni´ znacˇky takove´ pra´vnicke´ osoby.

 

§8

(1) Realitni´ zprostrˇedkovatel prˇedlozˇi´ za´jemci na vyzˇa´da´ni´ pojistku potvrzuji´ci´ uzavrˇeni´ pojistne´ smlouvy podle § 7.

(2) Realitni´ zprostrˇedkovatel podle § 7 odst. 5 prˇedlozˇi´ za´jemci na vyzˇa´da´ni´ smlouvu uzavrˇenou s realitni´m zprostrˇedkovatelem, jehozˇ jme´nem, cˇi s nezameˇnitelny´m uzˇiti´m jeho obchodni´ho jme´na cˇi obchodni´ znacˇky, je opra´vneˇn poskytovat realitni´ zprostrˇedkova´ni´.

-5-

 

Smlouva o realitni´m zprostrˇedkova´ni´

§9

(1) Realitni´ zprostrˇedkovatel poskytuje realitni´ zprostrˇedkova´ni´ na za´kladeˇ smlouvy o realitni´m zprostrˇedkova´ni´.

(2) Smlouva o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ vyzˇaduje pi´semnou formu. Na´mitku neplatnosti smlouvy pro nedostatek formy mu°zˇe vzne´st pouze za´jemce.

 

§ 10
(1) Smlouva o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ obsahuje take´

 1. a)  oznacˇeni´ prˇedmeˇtu prˇevodu, nebo prˇedmeˇtu uzˇi´va´ni´ nebo pozˇi´va´ni´

 2. b)  vy´sˇi kupni´ ceny, na´jemne´ho nebo jine´ u´platy, poprˇi´padeˇ zpu°sob jejich urcˇeni´, je-li realitni´

  smlouva u´platna´,

 3. c)  vy´sˇi provize, nebo zpu°sob jeji´ho urcˇeni´.

  (2) Neni´-li prˇi uzavi´ra´ni´ smlouvy o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ neˇktery´ z u´daju°

podle odstavce 1 pi´sm. a) nebo b) zna´m, ujedna´ se alesponˇ obecny´m zpu°sobem.

(3) Neobsahuje-li smlouva o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ u´daje podle odstavce 1, je neplatna´. Na´mitku neplatnosti mu°zˇe vzne´st pouze za´jemce.

 

§ 11

(1) Realitni´ zprostrˇedkovatel prˇeda´ za´jemci o nabyti´ vlastnicke´ho pra´va k nemovite´ veˇci, nebo pra´va, jezˇ obsahuje nebo s ni´mzˇ je spojeno opra´vneˇni´ uzˇi´vat nebo pozˇi´vat nemovitou veˇc, byt nebo nebytovy´ prostor, nejpozdeˇji v den uzavrˇeni´ smlouvy o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ vy´pis z verˇejne´ho seznamu k prˇedmeˇtu realitni´ho zprostrˇedkova´ni´, jestlizˇe je v neˇm zapsa´na nemovita´ veˇc, jeji´zˇ je tento prˇedmeˇt soucˇa´sti´. Neni´-li prˇedmeˇt prˇevodu, nebo prˇedmeˇt uzˇi´va´ni´ nebo pozˇi´va´ni´ zapsa´n jako jednotka ve verˇejne´m seznamu, prˇeda´ realitni´ zprostrˇedkovatel za´jemci vy´pis z verˇejne´ho seznamu, ve ktere´m je zapsa´na nemovita´ veˇc, jeji´zˇ je tento prˇedmeˇt soucˇa´sti´.

(2) Vy´pis z verˇejne´ho seznamu podle odstavce 1 musi´ prokazovat stav evidovany´ v tomto seznamu ne starsˇi´ nezˇ 3 pracovni´ dny prˇede dnem uzavrˇeni´ smlouvy o realitni´m zprostrˇedkova´ni´. Tento vy´pis mu°zˇe by´t porˇi´zen i da´lkovy´m prˇi´stupem a za u´cˇelem prˇilozˇeni´ ke smlouveˇ o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ prˇeveden do listinne´ podoby prosty´m vytisˇteˇni´m.

(3) Jestlizˇe realitni´ zprostrˇedkovatel neprˇeda´ za´jemci vy´pis podle odstavce 1, je za´jemce opra´vneˇn odstoupit od smlouvy o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ ve lhu°teˇ do 14 dnu° ode dne jeji´ho uzavrˇeni´.

 

§ 12

Informacˇni´ povinnost

(1) Realitni´ zprostrˇedkovatel je povinen poskytnout za´jemci o nabyti´ vlastnicke´ho pra´va k nemovite´ veˇci, nebo pra´va, jezˇ obsahuje nebo s ni´mzˇ je spojeno opra´vneˇni´ uzˇi´vat nebo pozˇi´vat nemovitou veˇc, byt nebo nebytovy´ prostor, informace o konkre´tni´ch za´vada´ch a omezeni´ch va´znouci´ch naprˇedmeˇtu prˇevodu, nebo prˇedmeˇtu uzˇi´va´ni´ nebo pozˇi´va´ni´, ktere´ plynou

-6-

z verˇejny´ch seznamu°, a da´le o teˇch, o nichzˇ realitni´ zprostrˇedkovatel veˇdeˇl nebo vzhledem ke sve´ odborne´ zpu°sobilosti meˇl veˇdeˇt.

(2) Obsahuje-li smlouva o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ ujedna´ni´ podle § 10 odst. 2, poskytne realitni´ zprostrˇedkovatel za´jemci informace o konkre´tni´ch za´vada´ch a omezeni´ch va´znouci´ch na prˇedmeˇtu prˇevodu, nebo prˇedmeˇtu uzˇi´va´ni´ nebo pozˇi´va´ni´ podle odstavce 1 a prˇeda´ mu vy´pis z verˇejne´ho seznamu podle § 11 odst. 1 nejpozdeˇji do 14 dnu° ode dne, kdy je konkre´tni´ prˇedmeˇt prˇevodu, nebo prˇedmeˇt uzˇi´va´ni´ nebo pozˇi´va´ni´ za´jemci a realitni´mu zprostrˇedkovateli zna´m.

(3) Realitni´ zprostrˇedkovatel poskytne za´jemci informaci o vy´sˇi provize nebo zpu°sobu jeji´ho urcˇeni´ v prˇi´padeˇ, zˇe tato byla ujedna´na ve smlouveˇ o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ uzavrˇene´ mezi realitni´m zprostrˇedkovatelem a trˇeti´ osobou ke stejne´mu prˇedmeˇtu prˇevodu, nebo prˇedmeˇtu uzˇi´va´ni´ nebo pozˇi´va´ni´.

(4) Neprˇeda´-li realitni´ zprostrˇedkovatel za´jemci informace podle odstavcu° 1 a 3 nejpozdeˇji prˇi uzavrˇeni´ smlouvy o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ nebo informace podle odstavce 2 nejpozdeˇji do 14 dnu° ode dne, kdy je konkre´tni´ prˇedmeˇt prˇevodu, nebo prˇedmeˇt uzˇi´va´ni´ nebo pozˇi´va´ni´ za´jemci a realitni´mu zprostrˇedkovateli zna´m, mu°zˇe za´jemce od smlouvy o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ odstoupit.

§ 13

Prohla´sil-li za´jemce, zˇe se sezna´mil s pi´semnostmi, na ktere´ odkazuje smlouva o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ a vyply´vaji´-li z okolnosti´ va´zˇne´ pochybnosti, zda k tomu skutecˇneˇ dosˇlo, musi´ tuto skutecˇnost proka´zat realitni´ zprostrˇedkovatel.

§ 14

Ve smlouveˇ o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ nelze ulozˇit za´jemci, ktery´ je spotrˇebitelem, povinnost uzavrˇi´t realitni´ smlouvu nebo smlouvu o uzavrˇeni´ budouci´ realitni´ smlouvy.

§ 15

Smlouva o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ nesmi´ by´t obsazˇena ve stejne´ listineˇ jako realitni´ smlouva. Na´mitku neplatnosti mu°zˇe vzne´st pouze za´jemce. Vzneseni´m na´mitky neplatnosti nejsou dotcˇena pra´va a povinnosti smluvni´ch stran z dalsˇi´ch smluv obsazˇeny´ch v listineˇ podle veˇty prvni´.

§ 16

Ke splneˇni´ nebo zajisˇteˇni´ splneˇni´ dluhu vyply´vaji´ci´ho zesmlouvy o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ uzavrˇene´ mezi realitni´m zprostrˇedkovatelem a za´jemcem, ktery´ je spotrˇebitelem, nelze pouzˇi´t smeˇnku nebo sˇek.

§ 17

Vy´hradni´ realitni´ zprostrˇedkova´ni´

(1)Vy´hradni´m realitni´m zprostrˇedkova´ni´m se rozumi´ ujedna´ni´ mezi realitni´m zprostrˇedkovatelem a za´jemcem ucˇineˇne´ ohledneˇ konkre´tni´ho prˇedmeˇtu prˇevodu, nebo prˇedmeˇtu uzˇi´va´ni´ nebo pozˇi´va´ni´ spocˇi´vaji´ci´ v omezeni´ pra´va za´jemce na uzavrˇeni´ smlouvy o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ o stejne´m prˇedmeˇtu prˇevodu, nebo prˇedmeˇtu uzˇi´va´ni´ nebo pozˇi´va´ni´ s jiny´m realitni´m zprostrˇedkovatelem, jakozˇ i pra´va za´jemce na uzavrˇeni´ realitni´ smlouvy bez soucˇinnosti realitni´ho zprostrˇedkovatele.

(2) Ujedna´ni´ o vy´hradni´m realitni´m zprostrˇedkova´ni´ mu°zˇe naby´t u´cˇinnosti nejdrˇi´ve dnem uzavrˇeni´ smlouvy o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ mezi ty´mizˇ smluvni´mi stranami a ohledneˇ te´hozˇ prˇedmeˇtu prˇevodu, nebo prˇedmeˇtu uzˇi´va´ni´ nebo pozˇi´va´ni´.

(3) Na ujedna´ni´ o vy´hradni´m realitni´m zprostrˇedkova´ni´, ktere´ neni´ obsazˇeno ve smlouveˇ o realitni´m zprostrˇedkova´ni´, se pouzˇiji´ § 9 odst. 2 a § 13 obdobneˇ.

(4) Vy´hradni´ realitni´ zprostrˇedkova´ni´ lze se za´jemcem, ktery´ je spotrˇebitelem, ujednat jen na dobu urcˇitou, nejde´le vsˇak na dobu 6 meˇsi´cu°. Tato doba mu°zˇe by´t opakovaneˇ prodlouzˇena. Prodlouzˇeni´ lze ujednat nejdrˇi´ve 30 dnu° prˇede dnem uplynuti´ ujednane´ doby.

§ 18

Vy´poveˇdˇ

Bylo-li realitni´ zprostrˇedkova´ni´ se spotrˇebitelem ujedna´no na dobu neurcˇitou, vy´poveˇdni´ doba mu°zˇe cˇinit nejvy´sˇe 1 meˇsi´c.

§ 19

Provize

(1) Neni´-li da´le stanoveno jinak, je provize splatna´ nejdrˇi´ve dnem uzavrˇeni´ realitni´ smlouvy.

(2) Ujednat splatnost provize tak, aby nastala prˇede dnem uzavrˇeni´ realitni´ smlouvy nebo prˇed splneˇni´m odkla´daci´ podmi´nky u´cˇinnosti realitni´ smlouvy, lze jen tehdy, jestlizˇe smlouva o realitni´m zprostrˇedkova´ni´ obsahuje poucˇeni´ o tom, zˇe splatnost provize neni´ va´za´na na uzavrˇeni´ realitni´ smlouvy nebo na splneˇni´ odkla´daci´ podmi´nky u´cˇinnosti realitni´ smlouvy. Splatnost provize mu°zˇe by´t v teˇchto prˇi´padech va´za´na nejdrˇi´ve na obstara´ni´ prˇi´lezˇitosti za´jemci k uzavrˇeni´ realitni´ smlouvy.

(3) Je-li se za´jemcem, ktery´ je spotrˇebitelem, ujedna´na za´loha na provizi, nesmi´ cˇinit vi´ce nezˇ dveˇ trˇetiny ujednane´ provize.

(4) Byla-li smlouva, k jeji´muzˇ uzavrˇeni´ se vztahoval vznik pra´va realitni´ho zprostrˇedkovatele na provizi, uzavrˇena z du°vodu necˇinnosti, pochybeni´ nebo neposkytnuti´ odpovi´daji´ci´ soucˇinnosti realitni´ho zprostrˇedkovatele azˇ po za´niku za´vazku ze smlouvy orealitni´m zprostrˇedkova´ni´, nema´ realitni´ zprostrˇedkovatel pra´vo pozˇadovat provizi po za´jemci, ktery´ je spotrˇebitelem.

§ 20

Kontrola

(1) Kontrolu nad dodrzˇova´ni´m povinnosti´ stanoveny´ch v § 5 vykona´vaji´ obecni´ zˇivnostenske´ u´rˇady. Zˇivnostensky´ u´rˇad je opra´vneˇn si vyzˇa´dat vy´pis z evidence Rejstrˇi´ku trestu° podle za´kona o Rejstrˇi´ku trestu°. Zˇa´dost o vyda´ni´ vy´pisu z evidence Rejstrˇi´ku trestu° a vy´pis z evidence Rejstrˇi´ku trestu° se prˇeda´vaji´ v elektronicke´ podobeˇ zpu°sobem umozˇnˇuji´ci´m da´lkovy´ prˇi´stup.

(2) Kontrolu nad dodrzˇova´ni´m povinnosti´ stanoveny´ch v § 4 vykona´vaji´ obecni´ zˇivnostenske´ u´rˇady.

(3) Kontrolu nad dodrzˇova´ni´m povinnosti´ podle § 7 odst. 1, 2 a 4 vykona´va´ ministerstvo.

(4) Zˇivnostensky´ u´rˇad zrusˇi´ zˇivnostenske´ opra´vneˇni´ realitni´mu zprostrˇedkovateli, ktery´ nezajisti´, aby jeho skutecˇny´m majitelem byla osoba splnˇuji´ci´ podmi´nky bezu´honnosti podle § 5 odst. 1, nebo neodvola´ fyzickou osobu podle § 5 odst. 4 nebo pra´vnickou osobu podle § 5 odst. 5 veˇty druhe´.

§ 21

Prˇestupky

(1) Pra´vnicka´ osoba nebo podnikaji´ci´ fyzicka´ osoba se jako realitni´ zprostrˇedkovatel dopusti´ prˇestupku ti´m, zˇe

 1. a)  nesplni´ neˇkterou z povinnosti´ podle § 4,

 2. b)  neni´ pojisˇteˇna podle § 7 odst. 1 nebo 2, nebo

 3. c)  nesplni´ neˇkterou z povinnosti´ podle § 7 odst. 4.

  (2) Za prˇestupek lze ulozˇit pokutu

 1. a)  do 500 000 Kcˇ, jde-li o prˇestupek podle odstavce 1 pi´sm. a),

 2. b)  do 1 000 000 Kcˇ, jde-li o prˇestupek podle odstavce 1 pi´sm. b),

 3. c)  do 100 000 Kcˇ, jde-li o prˇestupek podle odstavce 1 pi´sm. c).

  § 22

  Projedna´va´ni´ prˇestupku°

  Prˇestupky podle § 21 odst. 1 pi´sm. a) projedna´vaji´ obecni´ zˇivnostenske´ u´rˇady. Prˇestupky

podle § 21 odst. 1 pi´sm. b) a c) projedna´va´ ministerstvo.

§ 23

Prˇechodna´ ustanoveni´

1. Pra´vni´ pomeˇry vznikle´ prˇede dnem nabyti´ u´cˇinnosti tohoto za´kona, jakozˇ i pra´va a povinnosti z nich vznikle´, vcˇetneˇ pra´v a povinnosti´ z porusˇeni´ smluv, jejichzˇ u´cˇelem je realitni´ zprostrˇedkova´ni´, uzavrˇeny´ch prˇede dnem nabyti´ u´cˇinnosti tohoto za´kona, se rˇi´di´ dosavadni´mi pra´vni´mi prˇedpisy.

2. Podnikatel, ktery´ prˇede dnem nabyti´ u´cˇinnosti tohoto za´kona poskytoval realitni´ zprostrˇedkova´ni´ v ra´mci zˇivnosti ohlasˇovaci´ volne´ „Vy´roba, obchod a sluzˇby neuvedene´ v prˇi´loha´ch cˇ. 1 azˇ 3 zˇivnostenske´ho za´kona“ uvedene´ v prˇi´loze cˇ. 4 k za´konu cˇ. 455/1991 Sb., o zˇivnostenske´m podnika´ni´ (zˇivnostensky´ za´kon), ve zneˇni´ u´cˇinne´m prˇede dnem nabyti´ u´cˇinnosti tohoto za´kona, je povinen splnit podmi´nku podle § 7 odst. 1 a 2 tohoto za´kona nejpozdeˇji do 2 meˇsi´cu° ode dne nabyti´ u´cˇinnosti tohoto za´kona.

 

CˇA´ST DRUHA´

Zmeˇna zˇivnostenske´ho za´kona

§ 24

Za´kon cˇ. 455/1991 Sb., o zˇivnostenske´m podnika´ni´ (zˇivnostensky´ za´kon), ve zneˇni´ za´kona cˇ. 231/1992 Sb., za´kona cˇ. 591/1992 Sb., za´kona cˇ. 600/1992 Sb., za´kona cˇ. 273/1993 Sb., za´kona cˇ. 303/1993 Sb., za´kona cˇ. 38/1994 Sb., za´kona cˇ. 42/1994 Sb., za´kona cˇ. 136/1994 Sb., za´kona cˇ. 200/1994 Sb., za´kona cˇ. 237/1995 Sb., za´kona cˇ. 286/1995 Sb., za´kona cˇ. 94/1996 Sb., za´kona cˇ. 95/1996 Sb., za´kona cˇ. 147/1996 Sb., za´kona cˇ. 19/1997 Sb., za´kona cˇ. 49/1997 Sb., za´kona cˇ. 61/1997 Sb., za´kona cˇ. 79/1997 Sb., za´kona cˇ. 217/1997 Sb., za´kona cˇ. 280/1997 Sb., za´kona cˇ. 15/1998 Sb., za´kona cˇ. 83/1998 Sb., za´kona cˇ. 157/1998 Sb., za´kona cˇ. 167/1998 Sb., za´kona cˇ. 159/1999 Sb., za´kona cˇ. 356/1999 Sb., za´kona cˇ. 358/1999 Sb., za´kona cˇ. 360/1999 Sb., za´kona cˇ. 363/1999 Sb., za´kona cˇ. 27/2000 Sb., za´kona cˇ. 29/2000 Sb., za´kona cˇ. 121/2000 Sb., za´kona cˇ. 122/2000 Sb., za´kona cˇ. 123/2000 Sb., za´kona cˇ. 124/2000 Sb., za´kona cˇ. 149/2000 Sb., za´kona cˇ. 151/2000 Sb., za´kona cˇ. 158/2000 Sb., za´kona cˇ. 247/2000 Sb., za´kona cˇ. 249/2000 Sb., za´kona cˇ. 258/2000 Sb., za´kona cˇ. 309/2000 Sb., za´kona cˇ. 362/2000 Sb., za´kona cˇ. 409/2000 Sb., za´kona cˇ. 458/2000 Sb., za´kona cˇ. 61/2001 Sb., za´kona cˇ. 100/2001 Sb., za´kona cˇ. 120/2001 Sb., za´kona cˇ. 164/2001 Sb., za´kona cˇ. 256/2001 Sb., za´kona cˇ. 274/2001 Sb., za´kona cˇ. 477/2001 Sb., za´kona cˇ. 478/2001 Sb., za´kona cˇ. 501/2001 Sb., za´kona cˇ.86/2002 Sb., za´kona cˇ. 119/2002 Sb., za´kona cˇ. 174/2002 Sb., za´kona cˇ. 281/2002 Sb., za´kona cˇ. 308/2002 Sb., za´kona cˇ. 320/2002 Sb., na´lezu U´stavni´ho soudu, vyhla´sˇene´ho pod cˇ. 476/2002 Sb., za´kona cˇ. 88/2003 Sb., za´kona cˇ. 130/2003 Sb., za´kona cˇ. 162/2003 Sb., za´kona cˇ. 224/2003 Sb., za´kona cˇ. 228/2003 Sb., za´kona cˇ. 274/2003 Sb., za´kona cˇ. 354/2003 Sb., za´kona cˇ. 438/2003 Sb., za´kona cˇ. 38/2004 Sb., za´kona cˇ. 119/2004 Sb., za´kona cˇ. 167/2004 Sb., za´kona cˇ. 257/2004 Sb., za´kona cˇ. 326/2004 Sb., za´kona cˇ. 499/2004 Sb., za´kona cˇ. 695/2004 Sb., za´kona cˇ. 58/2005 Sb., za´kona cˇ. 95/2005 Sb., za´kona cˇ. 127/2005 Sb., za´kona cˇ. 215/2005 Sb., za´kona cˇ. 253/2005 Sb., za´kona cˇ. 358/2005 Sb., za´kona cˇ. 428/2005 Sb., za´kona cˇ. 444/2005 Sb., za´kona cˇ. 62/2006 Sb., za´kona cˇ. 76/2006 Sb., za´kona cˇ. 109/2006 Sb., za´kona cˇ. 115/2006 Sb., za´kona cˇ. 131/2006 Sb., za´kona cˇ. 161/2006 Sb., za´kona cˇ. 165/2006 Sb., za´kona cˇ. 179/2006 Sb., za´kona cˇ. 186/2006 Sb., za´kona cˇ. 191/2006 Sb., za´kona cˇ. 212/2006 Sb., za´kona cˇ. 214/2006 Sb., za´kona cˇ. 225/2006 Sb., za´kona cˇ. 310/2006 Sb., za´kona cˇ. 315/2006 Sb., za´kona cˇ. 160/2007 Sb., za´kona cˇ. 269/2007 Sb., za´kona cˇ. 270/2007 Sb., za´kona cˇ. 296/2007 Sb., za´kona cˇ. 130/2008 Sb., za´kona cˇ. 189/2008 Sb., za´kona cˇ. 230/2008 Sb., za´kona cˇ. 254/2008 Sb., za´kona cˇ.274/2008 Sb., za´kona cˇ. 227/2009 Sb., za´kona cˇ.285/2009Sb., za´kona cˇ. 145/2010 Sb., za´kona cˇ. 155/2010 Sb., za´kona cˇ. 160/2010 Sb., za´kona cˇ. 424/2010 Sb., za´kona cˇ. 427/2010 Sb., za´kona cˇ. 73/2011 Sb., za´kona cˇ.152/2011 Sb., za´kona cˇ. 350/2011 Sb., za´kona cˇ. 351/2011 Sb., za´kona cˇ. 355/2011 Sb., za´kona cˇ. 375/2011 Sb., za´kona cˇ. 420/2011 Sb., za´kona cˇ. 428/2011 Sb., za´kona cˇ. 458/2011 Sb., za´kona cˇ. 53/2012 Sb., za´kona cˇ. 119/2012 Sb., za´kona cˇ. 167/2012 Sb., za´kona cˇ. 169/2012 Sb., za´kona cˇ. 199/2012 Sb., za´kona cˇ. 201/2012 Sb., za´kona cˇ. 202/2012 Sb., za´kona cˇ. 221/2012 Sb., za´kona cˇ. 407/2012 Sb., za´kona cˇ. 234/2013 Sb., za´kona cˇ. 241/2013 Sb., za´kona cˇ. 279/2013 Sb., za´kona cˇ. 303/2013 Sb., za´kona cˇ. 308/2013 Sb., za´kona cˇ. 309/2013 Sb., za´kona cˇ. 127/2014 Sb., za´kona cˇ. 140/2014 Sb., za´kona cˇ. 267/2014 Sb., za´kona cˇ. 206/2015 Sb., za´kona cˇ. 267/2015 Sb., za´kona cˇ. 88/2016 Sb., za´kona cˇ. 91/2016 Sb., za´kona cˇ. 126/2016 Sb., za´kona cˇ. 188/2016 Sb., za´kona cˇ. 229/2016 Sb., za´kona cˇ. 258/2016 Sb., za´kona cˇ. 304/2016 Sb., za´kona cˇ. 64/2017 Sb., za´kona cˇ. 65/2017 Sb., za´kona cˇ. 183/2017 Sb., za´kona cˇ. 193/2017 Sb., za´kona cˇ. 204/2017 Sb., za´kona cˇ. 261/2017 Sb., za´kona cˇ. 289/2017 Sb., za´kona

2. V prˇi´loze cˇ. 4 „ZˇIVNOST VOLNA´“ obor cˇinnosti 58 zni´: „58. Na´kup, prodej, spra´va a u´drzˇba nemovitosti´“.

3.

V prˇi´loze cˇ. 5 „Seznam zˇivnosti´, jejichzˇ vy´kon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzicky´mi osobami splnˇuji´ci´mi odbornou zpu°sobilost, a odborne´ zpu°sobilosti pro vy´kon teˇchto cˇinnosti´“ v sloupci 1 se za zˇivnost „Obchod se zvi´rˇaty urcˇeny´mi pro za´jmove´ chovy“ vkla´da´ nova´ zˇivnost „Realitni´ zprostrˇedkova´ni´“,

ve sloupci 2 se vkla´da´ novy´ text

„a)

b) c) d) e)

-

cˇ. 111/2018 Sb., za´kona cˇ. 171/2018 Sb., za´kona cˇ. 176/2019 Sb., za´kona cˇ. 255/2019 Sb. a za´kona cˇ. 277/2019 Sb., se meˇni´ takto:

1. V prˇi´loze cˇ. 2 „ZˇIVNOSTI VA´ZANE´“ v sloupci 1 se za zˇivnost „Cˇinnost u´cˇetni´ch poradcu°, vedeni´ u´cˇetnictvi´, vedeni´ danˇove´ evidence“ vkla´da´ nova´ zˇivnost „Realitni´ zprostrˇedkova´ni´“,

ve sloupci 2 se vkla´da´ novy´ text
„a) vysokosˇkolske´ vzdeˇla´ni´ v magisterske´m studijni´m programu v oblasti vzdeˇla´va´ni´ Pra´vo,

b)

c) d)

Ekonomicke´ obory se zameˇrˇeni´m na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdeˇla´va´ni´ Stavebnictvi´ se zameˇrˇeni´m na stavitelstvi´ nebo prˇi´pravu a realizaci staveb, nebo obdobne´ vysokosˇkolske´ vzdeˇla´ni´, ktere´ bylo zi´ska´no studiem na vysoke´ sˇkole nezarˇazeny´m do oblasti vzdeˇla´va´ni´,

vysokosˇkolske´ vzdeˇla´ni´ v bakala´rˇske´m programu, 1 rok praxe a absolvova´ni´ mezina´rodneˇ uzna´vane´ho kurzu dle § 60a za´kona 111/1998 Sb. se zameˇrˇeni´m nanemovitosti organizovane´ho na sta´tem akreditovane´m u´stavu“.
vysokosˇkolske´, vysˇsˇi´ odborne´ nebo strˇedni´ vzdeˇla´ni´ s maturitni´ zkousˇkou a 3 roky praxe v oboru, nebo

profesni´ kvalifikace pro cˇinnost realitni´ho zprostrˇedkovatele podle za´kona o uzna´va´ni´

vy´sledku° dalsˇi´ho vzdeˇla´va´ni´*)“
a ve sloupci 3 se vkla´da´ novy´ text „*) za´kon cˇ. 179/2006 Sb., ve zneˇni´ pozdeˇjsˇi´ch prˇedpisu°“.

vysokosˇkolske´ vzdeˇla´ni´ zi´skane´ v magisterske´m studijni´m programu v oblasti vzdeˇla´va´ni´ Pra´vo, v oblasti vzdeˇla´va´ni´ Ekonomicke´ obory se zameˇrˇeni´m na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo v oblasti vzdeˇla´va´ni´ Stavebnictvi´ se zameˇrˇeni´m na stavitelstvi´ nebo prˇi´pravu a realizaci staveb, nebo obdobne´ vysokosˇkolske´ vzdeˇla´ni´, ktere´ bylo zi´ska´no studiem na vysoke´ sˇkole nezarˇazeny´m do oblasti vzdeˇla´va´ni´,

vysokosˇkolske´, vysˇsˇi´ odborne´ nebo strˇedni´ vzdeˇla´ni´ s maturitni´ zkousˇkou a 1 rok praxe v oboru,
profesni´ kvalifikace pro cˇinnost realitni´ho zprostrˇedkovatele podle za´kona o uzna´va´ni´ vy´sledku° dalsˇi´ho vzdeˇla´va´ni´*),

doklad o trˇi´lete´ praxi v oboru v neza´visle´m postaveni´ (§ 420 obcˇanske´ho za´koni´ku) nebo v pracovneˇpra´vni´m vztahu, nebo
doklad o uzna´ni´ odborne´ kvalifikace podle zvla´sˇtni´ho pra´vni´ho prˇedpisu**)“

a ve sloupci 3 se vkla´da´ novy´ text
„*) za´kon cˇ. 179/2006 Sb., ve zneˇni´ pozdeˇjsˇi´ch prˇedpisu° **) za´kon cˇ. 18/2004 Sb., ve zneˇni´ pozdeˇjsˇi´ch prˇedpisu°“.

 

§ 25

Prˇechodna´ ustanoveni´

1. Podnikatel, ktery´ byl prˇede dnem nabyti´ u´cˇinnosti tohoto za´kona opra´vneˇn poskytovat realitni´ zprostrˇedkova´ni´ v ra´mci zˇivnosti ohlasˇovaci´ volne´ „Vy´roba, obchod a sluzˇby neuvedene´ v prˇi´loha´ch 1 azˇ 3 zˇivnostenske´ho za´kona“ a hodla´ v poskytova´ni´ realitni´ho zprostrˇedkova´ni´ pokracˇovat, je povinen prˇed uplynuti´m doby 6 meˇsi´cu° ode dne nabyti´ u´cˇinnosti tohoto za´kona ohla´sit zˇivnostenske´mu u´rˇadu va´zanou zˇivnost „Realitni´ zprostrˇedkova´ni´“ a dolozˇit doklady prokazuji´ci´ splneˇni´ podmi´nky odborne´ zpu°sobilosti pro provozova´ni´ te´to va´zane´ zˇivnosti, jinak uplynuti´m te´to doby jeho opra´vneˇni´ k poskytova´ni´ realitni´ho zprostrˇedkova´ni´ v ra´mci vy´sˇe uvedene´ zˇivnosti ohlasˇovaci´ volne´ zanika´. U´kony provedene´ podle veˇty prvni´ nepodle´haji´ spra´vni´mu poplatku.

2. Realitni´ zprostrˇedkovatel je povinen zajistit splneˇni´ povinnosti´ stanoveny´ch v § 7 odst. 6 za´kona cˇ. 455/1991 Sb., ve zneˇni´ za´kona cˇ. 356/1999 Sb., za´kona cˇ. 167/2004 Sb., za´kona cˇ. 130/2008 Sb. a za´kona cˇ. 289/2017 Sb., nejpozdeˇji do 2 let ode dne nabyti´ u´cˇinnosti tohoto za´kona.

CˇA´ST TRˇETI´

Zmeˇna za´kona o banka´ch

§ 26

V § 41e za´kona cˇ. 21/1992 Sb. o banka´ch, ve zneˇni´ za´kona cˇ. 16/1998 Sb., za´kona cˇ. 165/1998 Sb., za´kona cˇ. 319/2001 Sb., za´kona cˇ. 126/2002 Sb., za´kona cˇ. 433/2008 Sb., za´kona cˇ. 156/2010 Sb. a za´kona cˇ. 41/2011 Sb., se na konci textu odstavce 6 doplnˇuji´ slova „nebo o peni´ze prˇijate´ realitni´m zprostrˇedkovatelem do u´schovy podle za´kona o realitni´m zprostrˇedkova´ni´.

CˇA´ST CˇTVRTA´

U´CˇINNOST

§ 27 Tento za´kon naby´va´ u´cˇinnosti dnem 1. ledna 2020.