Úvod | Seznam příspěvků | NOVELA OZ- PŘEDKUPNÍ PRÁVO
 

NOVELA OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU - PŘEDKUPNÍ PRÁVO

Dne 30. 12. 2016 byla ve Sbírce zákonů č. 460/2016 Sb. zveřejněna první novela občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

 

Jednotlivé části této novely nabývají účinnosti postupně – část v den vyhlášení (30. prosince 2016), část šedesátý den po vyhlášení (28. února 2017) a část dnem 1. ledna 2018.
Nová právní úprava předkupního práva spoluvlastníků je účinná až od 1. ledna 2018.
Za účinnosti minulého občanského zákoníku č. 40/1964 Sb. měli spoluvlastníci v případě převodu podílu na společné movité i nemovité věci předkupní právo k tomuto podílu.
 
Toto předkupní právo se uplatňovalo v případě úplatného i bezúplatného převodu. Výjimkou, kdy se předkupní právo neuplatnilo, byl převod na osobu blízkou. Přijetí občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. znamenalo změnu v úpravě předkupního práva spoluvlastníků. V přechodných ustanoveních bylo stanoveno, že zákonná předkupní práva spoluvlastníků zaniknou uplynutím jednoho roku ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.
S jednou výjimkou, a to pro rodinné a zemědělské obchodní závody, u nichž i nová úprava předkupní právo zachovávala.
Spoluvlastníci si však v této době mohli vzájemné předkupní právo sjednat smluvně. Po uplynutí jednoroční přechodné doby mohli spoluvlastníci se svým podílem nakládat bez omezení. Pro zbývající spoluvlastníky však tato skutečnost znamenala, že nemohli do budoucna ovlivnit, s kým budou věci vlastnit.
 
Podle nového občanského zákoníku mohlo od 1. 1. 2014 vzniknout zákonné předkupní právo spoluvlastníků jen v případech, kdy bylo spoluvlastnictví založeno takovým způsobem, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, např. při vzniku spoluvlastnictví děděním či rozhodnutím soudu. Toto předkupní právo mají spoluvlastníci jen po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví.
 
Novela částečně navrací zpět předchozí právní úpravu. Spoluvlastníci nemovitostí budou opět mít při převodu podílu předkupní právo. Toto však nebude platit pro vlastníky movitých věcí. Předkupní právo se opět uplatní jak u úplatných, tak i bezúplatných převodů.
 
Výjimkou bude převod podílu na osobu blízkou. Spoluvlastníci se nově mohou svého předkupního práva vzdát. Takovéto vzdání se práva má účinky i pro právní nástupce spoluvlastníka, který se předkupního práva vzdal. Informace o tom, že se spoluvlastník vzdal předkupního práva, se bude zapisovat do katastru nemovitostí.
 
Závěrem lze shrnout, že stav, kdy spoluvlastníci nemovitostí nemohou ovlivnit, kdo bude jejich novým spoluvlastníkem, bude trvat pouze do konce roku 2017. Poté již spoluvlastníci nemovitostí budou moci zabránit převodu tím, že využijí svého předkupního práva. Nadále však neovlivní převody na osoby blízké vymezené v § 22 občanského zákoníku.

 

(Zdroj : JUDr. Jana Foltánková, Ministerstvo pro místní rozvoj)