Úvod | Seznam příspěvků | NÁVRH REALITNÍHO ZÁKONA

N á v r h

ZÁKON

ze dne ……………. 2017

o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů

(zákon o realitním zprostředkování)

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

 

ČÁST PRVNÍ

REALITNÍ ZPROSTŘEDKOVÁNÍ

 

§ 1

Předmět úpravy

Tento zákon zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1) a upravuje některé podmínky

pro poskytování realitního zprostředkování a některé další otázky s tím související.

 

Vymezení některých pojmů

§ 2

Pro účely tohoto zákona se rozumí

a) realitním zprostředkováním činnost nebo soubor činností, jejichž účelem je zprostředkovat

uzavření realitní smlouvy,

b) realitní smlouvou smlouva o

1. převodu vlastnického práva k nemovité věci nebo spoluvlastnického podílu na takové

nemovité věci,

2. nájmu, podnájmu nebo pachtu nemovité věci, anebo o jejím jiném užití, nebo

3. převodu družstevního podílu, s nímž je spojen nájem družstevního bytu nebo

družstevního nebytového prostoru (dále jen „družstevní byt“) nebo právo na uzavření

smlouvy o nájmu družstevního bytu,

c) realitním zprostředkovatelem ten, kdo je držitelem živnostenského oprávnění

k provozování vázané živnosti v předmětu podnikání Realitní zprostředkování;

za realitního zprostředkovatele se považuje také ten, kdo vyvolal u třetích osob představu,

že je oprávněn tuto živnost provozovat,

d) smlouvou o realitním zprostředkování smlouva o zprostředkování, kterou se realitní

zprostředkovatel zavazuje, že zájemci zprostředkuje uzavření realitní smlouvy,

e) odborně způsobilou osobou fyzická osoba,

1. které bylo Ministerstvem pro místní rozvoj (dále jen „ministerstvo“) vydáno osvědčení

o odborné způsobilosti podle tohoto zákona,

1) Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2015/849 ze dne 20. května 2015

o předcházení využívání finančního systému k praní peněz nebo financování terorismu,

o změně nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 648/2012 a o zrušení směrnice

Evropského parlamentu a Rady 2005/60/ES a směrnice Komise 2006/70/ES.

2

2. která získala osvědčení o získání profesní kvalifikace obchodník s realitami podle

zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,

3. které byla uznána odborná kvalifikace podle zákona o uznávání odborné kvalifikace,

nebo

4. které byl vydán evropský profesní průkaz pro povolání realitní makléř podle zákona

o uznávání odborné kvalifikace.

 

§ 3

Do souboru činností podle § 2 písm. a) obvykle náleží

a) odborné zhodnocení stavu nemovité věci a návrh nabídkové ceny,

b) zpracování nabídky marketingu nemovité věci,

c) vyhledávání zájemců o koupi, nájem, podnájem, pacht nebo jiné užití,

d) poskytnutí inzertní služby,

e) zajištění prohlídky nemovité věci pro zájemce,

f) zajišťování stavebně technické dokumentace související s nemovitou věcí,

g) zprostředkování poskytnutí právních služeb,

h) zprostředkování zajištění plnění z realitní smlouvy,

i) účast na předání nemovité věci.

 

Odborná způsobilost

§ 4

(1) Odbornou způsobilostí se pro účely tohoto zákona rozumí

a) vysokoškolské vzdělání v magisterském studijním programu v oblasti vzdělávání Právo,

Ekonomické obory se zaměřením na ekonomii, finance nebo marketing a obchod nebo

Stavebnictví se zaměřením na stavitelství nebo přípravu a realizaci staveb,

b) vysokoškolské, vyšší odborné nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou a 3 roky praxe,

c) střední vzdělání s výučním listem a 5 let praxe,

d) profesní kvalifikace pro činnost obchodníka s realitami podle zákona o uznávání výsledků

dalšího vzdělávání,

e) odborná kvalifikace pro činnost realitní zprostředkování, která byla uznána podle zákona

o uznávání odborné kvalifikace, nebo

f) evropský profesní průkaz pro povolání realitní makléř podle zákona o uznávání odborné

kvalifikace.

(2) Praxí je pro účely tohoto zákona výkon činnosti oceňování majetku pro věci nemovité

nebo provádění veřejných dražeb nemovitých věcí.

(3) Doba praxe se posuzuje podle pravidel posuzování doby výkonu příslušné činnosti

podle zákona o živnostenském podnikání.

§ 5

(1) Realitní zprostředkovatel je povinen vykonávat realitní zprostředkování jen odborně

způsobilými osobami. Odborně způsobilý musí být také realitní zprostředkovatel, který je

fyzickou osobou a vykonává realitní zprostředkování osobně.

3

(2) Realitní zprostředkovatel vede evidenci osob vykonávajících realitní zprostředkování

podle odstavce 1 a uchovává kopie dokladů prokazujících, že se jedná o odborně způsobilé

osoby, po dobu výkonu realitního zprostředkování těmito osobami a dále nejméně 3 roky ode

dne ukončení výkonu realitního zprostředkování těmito osobami pro realitního

zprostředkovatele. Evidence obsahuje jméno, datum narození a označení pracovní pozice

nebo vykonávané funkce.

 

§ 6

Osvědčení o odborné způsobilosti

(1) Odbornou způsobilost podle § 4 odst. 1 písm. a) až c) osvědčuje ministerstvo vydáním

osvědčení o odborné způsobilosti (dále jen „osvědčení“), které tuto odbornou způsobilost

dokládá.

(2) K žádosti o vydání osvědčení žadatel připojí doklady prokazující splnění podmínky

odborné způsobilosti stanovené v § 4 odst. 1 písm. a) až c). Pokud předložené doklady

neprokazují splnění podmínky odborné způsobilosti, ministerstvo žádost o vydání osvědčení

zamítne; toto rozhodnutí může být prvním úkonem v řízení.

 

§ 7

Seznam odborně způsobilých osob

(1) Seznam odborně způsobilých osob je informačním systémem veřejné správy, jehož

správcem je ministerstvo. Seznam je veřejně přístupný na internetových stránkách

ministerstva.

(2) Seznam odborně způsobilých osob obsahuje jméno, datum narození odborně způsobilé

osoby a identifikaci dokladu, na jehož základě byl zápis do seznamu proveden.

(3) Ministerstvo do seznamu odborně způsobilých osob zapíše

a) fyzickou osobu, které bylo vydáno osvědčení,

b) fyzickou osobu, která získala osvědčení o získání profesní kvalifikace obchodník

s realitami podle zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání,

c) fyzickou osobu, které byla uznána odborná kvalifikace pro povolání realitní makléř podle

zákona o uznávání odborné kvalifikace, pokud o zápis tato osoba požádá a doloží kopii

rozhodnutí o uznání odborné kvalifikace,

d) fyzickou osobu, která je držitelem evropského profesního průkazu pro povolání realitní

makléř, pokud o zápis tato osoba požádá a umožní ověření vydání tohoto průkazu.

 

§ 8

Pojištění realitního zprostředkovatele

(1) Realitní zprostředkovatel musí být pojištěn pro případ vzniku povinnosti nahradit újmu

způsobenou v souvislosti s výkonem realitního zprostředkování.

4

(2) Pojištění podle odstavce 1 musí být ujednáno s limitem pojistného plnění nejméně

ve výši 3 000 000 Kč na každou pojistnou událost, v případě souběhu více pojistných událostí

v jednom roce nejméně ve výši 6 000 000 Kč.

(3) Pojištění podle odstavce 1 může pojišťovna vypovědět podle ustanovení občanského

zákoníku upravujících pojistnou smlouvu.

§ 9

(1) Ujednají-li si realitní zprostředkovatel a zájemce, že realitní zprostředkovatel bude

zájemce v ujednaném rozsahu zastupovat, plná moc, ve které zájemce uvede rozsah

zástupčího oprávnění, vyžaduje písemnou formu. Plná moc musí být samostatnou písemností;

její vyhotovení obdrží realitní zprostředkovatel i zájemce.

(2) Návrh smlouvy o realitním zprostředkování je realitní zprostředkovatel povinen

předložit zájemci v takovém předstihu před jejím uzavřením, aby zájemce měl možnost

se s obsahem návrhu dostatečně seznámit.

 

Smlouva o realitním zprostředkování

 

§ 10

Realitní zprostředkovatel vykonává realitní zprostředkování na základě smlouvy

o realitním zprostředkování.

 

§ 11

(1) Smlouva o realitním zprostředkování musí obsahovat také

a) jednoznačné označení

1. předmětu převodu v případě realitní smlouvy podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 3,

2. předmětu nájmu, podnájmu, pachtu nebo jiného užití v případě realitní smlouvy podle

§ 2 písm. b) bodu 2,

b) kupní cenu nebo způsob jejího určení v případě zprostředkování uzavření realitní smlouvy

podle § 2 písm. b) bodu 1 nebo 3,

c) výši nájemného, pachtovného nebo úhrady za jiné užití nebo způsob jejich určení v případě

zprostředkování uzavření realitní smlouvy podle § 2 písm. b) bodu 2,

d) informace o konkrétních závadách a omezeních váznoucích na předmětu zprostředkování,

o nichž realitní zprostředkovatel ví či s ohledem na odbornou péči vědět má, přičemž

u závad a omezení zapsaných k předmětu zprostředkování ve veřejném seznamu nebo

veřejném rejstříku postačí informace o existenci takových závad a omezení; tuto

informační povinnost nelze splnit pouhým přiložením výpisu z veřejného seznamu nebo

veřejného rejstříku podle odstavce 3,

e) výši provize nebo způsob jejího určení, je-li provize ujednána,

f) informaci o výši provize nebo způsobu jejího určení v případě, že tato byla ujednána

ve smlouvě o realitním zprostředkování uzavřené mezi realitním zprostředkovatelem a třetí

osobou ke stejnému předmětu zprostředkování.

5

(2) Realitní zprostředkovatel předá zájemci nejpozději před uzavřením smlouvy o realitním

zprostředkování

a) výpis z veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku k předmětu zprostředkování, jestliže je

v nich zapsán,

b) v případě zprostředkování uzavření realitní smlouvy podle § 2 písm. b) bodu 3 výpis

z veřejného seznamu k družstevnímu bytu, jestliže je takový byt jako jednotka zapsán

ve veřejném seznamu; není-li takový byt jako jednotka zapsán ve veřejném seznamu, výpis

z veřejného seznamu, ve kterém je zapsána stavba, v níž se takový byt nachází.

(3) Výpis z veřejného seznamu nebo veřejného rejstříku podle odstavce 2 musí prokazovat

stav evidovaný v tomto seznamu nebo rejstříku ne starší než 3 pracovní dny přede dnem

uzavření smlouvy o realitním zprostředkování. Tento výpis může být pořízen i dálkovým

přístupem a za účelem přiložení ke smlouvě o realitním zprostředkování převeden do listinné

podoby prostým vytištěním.

(4) Jestliže realitní zprostředkovatel nepředá zájemci dokumenty podle odstavce 2, je

zájemce oprávněn odstoupit od smlouvy o realitním zprostředkování do 14 dnů od jejího

uzavření.

 

§ 12

Má-li zájemce zájem o uzavření smlouvy o realitním zprostředkování, aniž by byl zatím

znám konkrétní předmět zprostředkování, použije se na tuto smlouvu § 11 odst. 1 přiměřeně;

§ 11 odst. 2 až 4 se pro tuto smlouvu nepoužijí.

 

§ 13

Veškerá ustanovení obsažená ve smlouvě o realitním zprostředkování musí být uvedena

způsobem nevzbuzujícím pochybnost a musí být čitelná bez zvláštních obtíží. Lze-li obsah

smlouvy vyložit různým způsobem, použije se výklad pro zájemce nejpříznivější.

 

§ 14

Obsahuje-li smlouva o realitním zprostředkování ujednání nebo prohlášení zájemce o jeho

seznámení s jinými písemnostmi nebo dokumenty, které nejsou součástí smlouvy o realitním

zprostředkování, je takové ujednání nebo prohlášení zájemce platné jen tehdy, byl-li zájemce

realitním zprostředkovatelem s danou písemností nebo dokumentem před uzavřením smlouvy

o realitním zprostředkování prokazatelně seznámen.

 

§ 15

(1) Ve smlouvě o realitním zprostředkování nelze uložit zájemci povinnost uzavřít realitní

smlouvu nebo smlouvu o uzavření budoucí realitní smlouvy.

6

(2) Ke splnění nebo zajištění splnění dluhu vyplývajícího ze smlouvy o realitním

zprostředkování uzavřené mezi realitním zprostředkovatelem a zájemcem, který je

spotřebitelem, nelze použít směnku nebo šek.

 

§ 16

Smlouva o realitním zprostředkování vyžaduje písemnou formu. Není-li dodržena tato

forma, lze neplatnost právního jednání namítnout, jen nebylo-li již plněno.

 

§ 17

Výhradní realitní zprostředkování

(1) Výhradním realitním zprostředkováním se rozumí ujednání mezi realitním

zprostředkovatelem a zájemcem učiněné ohledně konkrétního předmětu zprostředkování

spočívající v omezení práva zájemce na uzavření smlouvy o realitním zprostředkování

o stejném předmětu zprostředkování s jiným realitním zprostředkovatelem, jakož i práva

zájemce na uzavření realitní smlouvy bez součinnosti realitního zprostředkovatele.

(2) Ujednání o výhradním realitním zprostředkování může nabýt účinnosti nejdříve

uzavřením smlouvy o realitním zprostředkování mezi týmiž účastníky a ohledně téhož

předmětu zprostředkování.

(3) Na ujednání o výhradním realitním zprostředkování, které není obsaženo ve smlouvě

o realitním zprostředkování, se použijí § 13, 14 a § 16 obdobně.

(4) Výhradní realitní zprostředkování lze se zájemcem, který je spotřebitelem, ujednat jen

na dobu určitou, nejdéle však na dobu 6 měsíců. Tato doba může být opakovaně prodloužena.

Prodloužení lze ujednat nejdříve 30 dnů před uplynutím ujednané doby.

 

§ 18

Výpověď

(1) Smlouvu o realitním zprostředkování ujednanou na dobu neurčitou lze vypovědět

písemně ve výpovědní době 1 měsíc. V případě ujednání výpovědní doby nesmí být tato delší

než 1 měsíc.

(2) Výpovědní doba podle odstavce 1 běží od dne následujícího poté, co výpověď došla

druhé straně.

 

§ 19

Provize

(1) Ujednat splatnost provize tak, aby nastala před uzavřením realitní smlouvy nebo před

splněním odkládací podmínky účinnosti realitní smlouvy, lze jen, pokud smlouva o realitním

zprostředkování obsahuje jasné a srozumitelné poučení o tom, že splatnost provize není

vázána na uzavření realitní smlouvy nebo na splnění odkládací podmínky účinnosti realitní

7

smlouvy; jinak je provize splatná nejdříve dnem uzavřením realitní smlouvy. Splatnost

provize podle části věty první před středníkem může být vázána nejdříve na obstarání

příležitosti zájemci k uzavření realitní smlouvy.

(2) Je-li ujednána záloha na provizi, může činit taková záloha nebo souhrn záloh nejvýše

polovinu ujednané provize.

(3) Byla-li smlouva, k jejímuž uzavření se vztahoval vznik práva realitního

zprostředkovatele na provizi, uzavřena nebo splněna až po zániku závazku ze smlouvy

o realitním zprostředkování, nevzniká realitnímu zprostředkovateli právo na provizi, jestliže

v době trvání závazku ze smlouvy o realitním zprostředkování nedošlo k uzavření realitní

smlouvy z důvodu na straně realitního zprostředkovatele, a to především z jeho nečinnosti,

pochybení nebo neposkytnutí odpovídající součinnosti.

(4) V pochybnostech, zda provize nebo způsob jejího určení byl ujednán, má se provize

nebo způsob jejího určení za neujednané a realitní zprostředkování za bezúplatné.

 

§ 20

Vzniklo-li realitnímu zprostředkovateli právo na vydání bezdůvodného obohacení, může

realitní zprostředkovatel požadovat vydání takového bezdůvodného obohacení pouze do výše

provize, kterou si strany ujednaly. V pochybnostech o ujednání provize nebo o její výši

se použije § 19 odst. 4 obdobně.

 

§ 21

(1) Realitní zprostředkovatel nemá vůči zájemci nárok na úhradu jakéhokoli plnění

spojeného s realitním zprostředkováním, a to i v případě, že právo na takové plnění bylo dříve

ujednáno, jestliže

a) smlouva o realitním zprostředkování je neplatná z důvodu, ke kterému soud přihlédne i bez

námitky nebo z důvodu vznesení námitky neplatnosti ze strany zájemce, nebo

b) závazek ze smlouvy o realitním zprostředkování zanikl nebo byl zrušen z důvodu

spočívajícího na straně realitního zprostředkovatele.

(2) Ustanovením odstavce 1 nejsou dotčena práva realitního zprostředkovatele podle § 20.

 

§ 22

Jedná-li realitní zprostředkovatel při poskytování realitního zprostředkování jako

nepřikázaný jednatel, nemá vůči osobě, v jejíž prospěch jako nepřikázaný jednatel jednal,

právo na jakékoli plnění.

8

§ 23

Realitní zprostředkovatel není oprávněn nabízet nebo doporučovat zajištění plnění

z realitní smlouvy v rámci zprostředkovávané záležitosti jinak než prostřednictvím banky,

zahraniční banky, notáře nebo advokáta.

 

 

 

§ 24

K ujednáním odchylujícím se od ustanovení tohoto zákona v neprospěch zájemce

se nepřihlíží, nestanoví-li tento zákon jinak.

 

§ 25

(1) Vykonává-li realitní zprostředkovatel svou podnikatelskou činnost jako právnická

osoba, je povinen zajistit, aby skutečným majitelem takové právnické osoby podle zákona

o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu nebo

osobou, která podnikání této právnické osoby řídí, byla jen osoba bezúhonná podle zákona

upravujícího živnostenské podnikání.

CELEX: 32015L0849

(2) Za účelem doložení bezúhonnosti si obecní živnostenský úřad vyžádá podle zákona

upravujícího Rejstřík trestů výpis z evidence Rejstříku trestů. Žádost o vydání výpisu

z evidence Rejstříku trestů a výpis z evidence Rejstříku trestů se předávají v elektronické

podobě, a to způsobem umožňujícím dálkový přístup.

(3) Pro účely kontroly plnění podmínek pro podnikání realitního zprostředkovatele umožní

Ministerstvo spravedlnosti živnostenskému úřadu dálkový přístup k údajům o skutečném

majiteli podle zákona upravujícího veřejné rejstříky právnických a fyzických osob. Za přístup

živnostenského úřadu do evidence skutečných majitelů náhrada nákladů nepřísluší.

(4) Poruší-li realitní zprostředkovatel povinnost podle odstavce 1, považuje se takové

porušení za závažné porušení povinností podle zákona upravujícího živnostenské podnikání.

 

§ 26

Dozor nad dodržováním povinností stanovených v § 5, § 8 odst. 1 a 2 a v § 25 odst. 1

vykonávají obecní živnostenské úřady.

 

§ 27

Přestupky

(1) Právnická osoba nebo podnikající fyzická osoba se jako realitní zprostředkovatel

dopustí přestupku tím, že

a) nevykonává realitní zprostředkování odborně způsobilou osobou podle § 5 odst. 1,

9

b) v rozporu s § 5 odst. 2 nevede nebo neuchovává po zákonem stanovenou dobu evidenci

nebo neuchovává po zákonem stanovenou dobu kopie dokladů prokazujících, že se jedná

o odborně způsobilé osoby,

c) není pojištěna podle § 8 odst. 1 nebo 2, nebo

d) nezajistí, aby skutečným majitelem právnické osoby nebo osobou, která podnikání této

právnické osoby řídí, byla osoba bezúhonná podle § 25 odst. 1.

(2) Za přestupek podle odstavce 1

a) písm. a) lze uložit pokutu do 100 000 Kč,

b) písm. b) lze uložit pokutu do 50 000 Kč,

c) písm. c) nebo d) lze uložit pokutu do 1 000 000 Kč.

(3) Přestupky podle tohoto zákona projednávají obecní živnostenské úřady.

 

§ 28

Přechodná ustanovení

(1) Právní poměry vzniklé přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i práva

a povinnosti z nich vzniklé, včetně práv a povinností z porušení smluv, jejichž účelem je

realitní zprostředkování, uzavřených přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, se řídí

dosavadními právními předpisy. To nebrání ujednání stran, že se tato jejich práva a povinnosti

budou řídit tímto zákonem ode dne nabytí jeho účinnosti.

(2) Realitní zprostředkovatel je povinen zajistit splnění požadavků stanovených v § 5 odst.

1 nejpozději do 12 měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona.

(3) Realitní zprostředkovatel, který poskytuje realitní zprostředkování v rámci živnosti

ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách č. 1 až 3 živnostenského

zákona“, je povinen splnit podmínku podle § 8 odst. 1 a 2 nejpozději do 3 měsíců ode dne

nabytí účinnosti tohoto zákona.

(4) Zaměření magisterského studijního programu akreditovaného před 1. zářím 2016,

pro který nebyla stanovena oblast vzdělávání požadovaná v § 4 odst. 1 písm. a), ministerstvo

posoudí na základě skladby studijních předmětů, které tvoří náplň studijního programu.

(5) Praxe v realitní činnosti získaná přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona

se považuje za praxi podle § 4 odst. 2 tohoto zákona.

 

ČÁST DRUHÁ

 

Změna zákona o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů

státní správy České republiky

 

§ 29

V § 14 odst. 1 zákona č. 2/1969 Sb., o zřízení ministerstev a jiných ústředních orgánů

státní správy České republiky, ve znění zákona č. 60/1988 Sb., zákonného opatření

Předsednictva České národní rady č. 305/1990 Sb., zákona č. 575/1990 Sb., zákona

č. 474/1992 Sb., zákona č. 272/1996 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona č. 47/2002 Sb.

a zákona č. 186/2006 Sb., se za slovo „prostor“ vkládají slova „, realitního trhu“.

10

ČÁST TŘETÍ

 

Změna živnostenského zákona

 

§ 30

Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění zákona

č. 231/1992 Sb., zákona č. 591/1992 Sb., zákona č. 600/1992 Sb., zákona č. 273/1993 Sb.,

zákona č. 303/1993 Sb., zákona č. 38/1994 Sb., zákona č. 42/1994 Sb., zákona

č. 136/1994 Sb., zákona č. 200/1994 Sb., zákona č. 237/1995 Sb., zákona č. 286/1995 Sb.,

zákona č. 94/1996 Sb., zákona č. 95/1996 Sb., zákona č. 147/1996 Sb., zákona č. 19/1997 Sb.,

zákona č. 49/1997 Sb., zákona č. 61/1997 Sb., zákona č. 79/1997 Sb., zákona č. 217/1997 Sb.,

zákona č. 280/1997 Sb., zákona č. 15/1998 Sb., zákona č. 83/1998 Sb., zákona

č. 157/1998 Sb., zákona č. 167/1998 Sb., zákona č. 159/1999 Sb., zákona č. 356/1999 Sb.,

zákona č. 358/1999 Sb., zákona č. 360/1999 Sb., zákona č. 363/1999 Sb., zákona

č. 27/2000 Sb., zákona č. 29/2000 Sb., zákona č. 121/2000 Sb., zákona č. 122/2000 Sb.,

zákona č. 123/2000 Sb., zákona č. 124/2000 Sb., zákona č. 149/2000 Sb., zákona

č. 151/2000 Sb., zákona č. 158/2000 Sb., zákona č. 247/2000 Sb., zákona č. 249/2000 Sb.,

zákona č. 258/2000 Sb., zákona č. 309/2000 Sb., zákona č. 362/2000 Sb., zákona

č. 409/2000 Sb., zákona č. 458/2000 Sb., zákona č. 61/2001 Sb., zákona č. 100/2001 Sb.,

zákona č. 120/2001 Sb., zákona č. 164/2001 Sb., zákona č. 256/2001 Sb., zákona

č. 274/2001 Sb., zákona č. 477/2001 Sb., zákona č. 478/2001 Sb., zákona č. 501/2001 Sb.,

zákona č. 86/2002 Sb., zákona č. 119/2002 Sb., zákona č. 174/2002 Sb., zákona

č. 281/2002 Sb., zákona č. 308/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu,

vyhlášeného pod č. 476/2002 Sb., zákona č. 88/2003 Sb., zákona č. 130/2003 Sb., zákona

č. 162/2003 Sb., zákona č. 224/2003 Sb., zákona č. 228/2003 Sb., zákona č. 274/2003 Sb.,

zákona č. 354/2003 Sb., zákona č. 438/2003 Sb., zákona č. 38/2004 Sb., zákona

č. 119/2004 Sb., zákona č. 167/2004 Sb., zákona č. 257/2004 Sb., zákona č. 326/2004 Sb.,

zákona č. 499/2004 Sb., zákona č. 695/2004 Sb., zákona č. 58/2005 Sb., zákona

č. 95/2005 Sb., zákona č. 127/2005 Sb., zákona č. 215/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb.,

zákona č. 358/2005 Sb., zákona č. 428/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona

č. 62/2006 Sb., zákona č. 76/2006 Sb., zákona č. 109/2006 Sb., zákona č. 115/2006 Sb.,

zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 161/2006 Sb., zákona č. 165/2006 Sb., zákona

č. 179/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 212/2006 Sb.,

zákona č. 214/2006 Sb., zákona č. 225/2006 Sb., zákona č. 310/2006 Sb., zákona

č. 315/2006 Sb., zákona č. 160/2007 Sb., zákona č. 269/2007 Sb., zákona č. 270/2007 Sb.,

zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona

č. 230/2008 Sb., zákona č. 254/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb.,

zákona č. 285/2009 Sb., zákona č. 145/2010 Sb., zákona č. 155/2010 Sb., zákona

č. 160/2010 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 427/2010 Sb., zákona č. 73/2011 Sb.,

zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 350/2011 Sb., zákona č. 351/2011 Sb., zákona

č. 355/2011 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 428/2011 Sb.,

zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 53/2012 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona

č. 167/2012 Sb., zákona č. 169/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 201/2012 Sb.,

zákona č. 221/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 234/2013 Sb., zákona

č. 241/2013 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 303/2013 Sb., zákona č. 308/2013 Sb.,

zákona č. 309/2013 Sb., zákona č. 127/2014 Sb., zákona č. 140/2014 Sb., zákona

č. 267/2014 Sb., zákona č. 206/2015 Sb., zákona č. 267/2015 Sb., zákona č. 88/2016 Sb.,

zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 126/2016 Sb., zákona č. 188/2016 Sb. a zákona

č. 229/2016 Sb., se mění takto:

11

1. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ v prvním sloupci se za předmět podnikání „Činnost

účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence“ vkládá nový předmět

podnikání „Realitní zprostředkování*)“.

2. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Realitní zprostředkování“

ve druhém sloupci text zní:

„a) osvědčení vydané Ministerstvem pro místní rozvoj podle jiného právního předpisu**),

nebo

b) osvědčení o získání profesní kvalifikace obchodník s realitami podle zákona o uznávání

výsledků dalšího vzdělávání***).“

3. V příloze č. 2 ŽIVNOSTI VÁZANÉ u předmětu podnikání „Realitní zprostředkování“

ve třetím sloupci text zní:

„*) zákon č. xx/xxxx Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících zákonů

(zákon o realitním zprostředkování).

**) § 6 odst. 1 zákona č. xx/xxxx Sb., o realitním zprostředkování a o změně souvisejících

zákonů (zákon o realitním zprostředkování).

***) Zákon č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání

a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), ve znění

pozdějších předpisů.“

4. V příloze č. 4 ŽIVNOST VOLNÁ obor činnosti č. 58 zní:

„58. Obchod s nemovitostmi, správa a údržba nemovitostí“.

 

§ 31

Přechodné ustanovení

Podnikatel, který ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona poskytoval realitní zprostředkování

v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zákona“, může v této činnosti pokračovat po dobu 12 měsíců ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona. Pokud tento podnikatel hodlá v poskytování realitního

zprostředkování pokračovat po uplynutí této doby, je povinen před uplynutím této doby

ohlásit živnostenskému úřadu vázanou živnost „Realitní zprostředkování“ a doložit doklady

prokazující splnění podmínky odborné způsobilosti pro provozování uvedené živnosti.

Marným uplynutím této doby zaniká oprávnění k poskytování realitního zprostředkování

v rámci živnosti ohlašovací volné „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3

živnostenského zákona“.

 

ČÁST ČTVRTÁ

 

ÚČINNOST

§ 32

Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem pátého kalendářního měsíce po jeho vyhlášení,

s výjimkou ustanovení § 25 odst. 3, které nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2018.